Vrátenie tovaru a reklamácie

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník prebral tovar do držby, alebo kedy sa k Tovaru dostala ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, informujte nás, t. j. Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na adresu Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, e-mail: Sprzedaż@liftstore.pl, o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. kúpnu zmluvu jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom na vyššie uvedené adresy.

Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou 1 Pravidiel nášho internetového obchodu. Použitie vzorového formulára nie je povinné. 

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zákazník zašle informáciu o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vrátime zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si zákazník zvolil iný, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný v našom Internetovom obchode). Store) bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime rovnakým platobným prostriedkom, ktorý použil zákazník pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom; v žiadnom prípade nebudú zákazníkovi v súvislosti s týmto vrátením účtované žiadne poplatky. 

Upozorňujeme, že môžeme zadržať refundáciu, kým nedostaneme produkt alebo kým nám neposkytnete dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Tovar prosím vráťte na adresu Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na adresu Sadowa 21, 05-850 Jawczyce , bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o odstúpení od kúpnej zmluvy. . Lehota je dodržaná, ak je Produkt odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Upozorňujeme, že zákazník bude musieť znášať priame náklady na vrátenie položky.

ZÁRUKA NA VADY VÝROBKU

Podľa čl. 556 Zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predávaný tovar fyzickú alebo právnu vadu. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti zo záruky, ak zákazník v dobe uzatvárania zmluvy o vade vedel.

Na základe článku. 558 Občianskeho zákonníka, v prípade predaja Produktu zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, je zodpovednosť Predávajúceho zo záruky vylúčená.

Dodanie Produktu v rámci uplatnenia práv zo záruky za vady ide na náklady Predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa vada zistí do dvoch rokov odo dňa dodania Produktu zákazníkovi.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym používaním produktov.

Ak ste podnikateľ, ktorý vykonáva nákupy nesúvisiace s vašou podnikateľskou činnosťou, t. j. nepreberáte faktúru alebo faktúru za firemné údaje podnikateľa, máte práva súvisiace so zárukou za vady zakúpeného produktu.

Oznámenie o chybách Produktu je potrebné zaslať e-mailom na adresu : Sprzedaż@liftstore.pl alebo písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho.

Ak má predávaná vec vady, môže zákazník podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez zbytočného obťažovania zákazníka vymení vadnú vec za vec bez vady alebo neodstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí, ak už bola vec vymenená alebo opravená predávajúcim alebo predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za vec bez vady alebo odstrániť vadu.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za bezvadnú, alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, pokiaľ vec neuvedie do súladu so zmluvou v zmluve. spôsob zvolený zákazníkom je nemožný alebo by si vyžadoval nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu.

Ak je to potrebné na posúdenie fyzických chýb, Produkt by mal byť doručený na adresu: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce .

Predávajúci odpovie na žiadosť zákazníka do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Neprerokovanie žiadosti v stanovenej lehote sa rovná jej prijatiu.

Náklady na odstránenie vady alebo výmenu Tovaru za nový hradí Predávajúci.

ZÁRUKA

Na tovar predávaný v Obchode sa vzťahuje záruka výrobcu.

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia, ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných aktov poľského práva, ako aj práva Európskej únie, najmä GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES).