Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie

 1. Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku prevádzkovanú na adrese URL: liftstore.pl
 2. Prevádzkovateľom webovej stránky a správcom osobných údajov je: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sadowa, 21 05-850 Jawczyce, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave , XIV. HOSPODÁRSKE ODDELENIE NÁRODNÉHO SÚDNEHO REGISTRA, pod číslom KRS 0000738961, REGON: 381780787, NIP: 1182183980. Základné imanie: 258 462,00 PLN.
 3. E-mailová kontaktná adresa prevádzkovateľa: admin@gizo.pl
 4. Prevádzkovateľ je Správcom Vašich osobných údajov v súvislosti s údajmi poskytnutými dobrovoľne na Webovej stránke.
 5. Web používa osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Vybavovanie dopytov cez formulár
  • Príprava, balenie, expedícia tovaru
  • Realizácia objednaných služieb
 6. Webová stránka získava informácie o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  1. Prostredníctvom údajov zadávaných dobrovoľne do formulárov, ktoré sa zadávajú do systémov Prevádzkovateľa.
  2. Uložením súborov cookie v koncových zariadeniach (tzv. „cookies“).

2. Vybrané spôsoby ochrany údajov používané Prevádzkovateľom

 1. Miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (SSL certifikát). V dôsledku toho sú osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke šifrované na počítači používateľa a je možné ich prečítať iba na cieľovom serveri.
 2. Osobné údaje uložené v databáze sú zašifrované tak, aby ich mohol prečítať iba Prevádzkovateľ, ktorý má kľúč. Vďaka tomu sú dáta chránené v prípade odcudzenia databázy zo servera.
 3. Používateľské heslá sú uložené v hašovanej forme. Hašovacia funkcia funguje jedným smerom – nie je možné vrátiť jej chod, čo je dnes už moderný štandard v oblasti ukladania používateľských hesiel.
 4. Webová stránka využíva dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá predstavuje dodatočnú formu ochrany prihlasovania na webovú stránku.
 5. Operátor pravidelne mení svoje administrátorské heslá.
 6. Za účelom ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára záložné kópie.
 7. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého programového vybavenia, ktoré Prevádzkovateľ používa na spracúvanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie programových komponentov.

3. Hosting

 1. Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveri prevádzkovateľa: OVH

4. Vaše práva a dodatočné informácie o tom, ako sa údaje používajú

 1. V niektorých situáciách má Správca právo preniesť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na splnenie povinností, ktoré Správcovi vyplývajú. Týka sa to nasledujúcich skupín príjemcov:
  • hostingová spoločnosť na základe poverenia
  • kuriérov
  • platobných operátorov
  • poverení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí používajú údaje na dosiahnutie účelu webovej stránky
  • spoločnosti poskytujúce Správcovi marketingové služby
 2. Vaše osobné údaje spracúva Správca najviac po dobu nevyhnutnú na výkon súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napr. o účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracovávané dlhšie ako 3 roky.
 3. Máte právo požadovať od Správcu:
  • prístup k vašim osobným údajom,
  • opravte ich,
  • vymazanie,
  • obmedzenia spracovania,
  • a prenosnosť údajov.
 4. Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 c) spracúvaniu osobných údajov za účelom plnenia oprávnených záujmov Správcu, vrátane profilovania, pričom právo namietať nie je možné uplatniť, ak sú platné právne predpisy. oprávnené dôvody na spracúvanie vašich záujmov, práv a slobôd, najmä zisťovanie, šetrenie alebo obhajovanie nárokov.
 5. Proti postupu Správcu sa možno odvolať u predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na prevádzku Webovej stránky.
 7. Vo vzťahu k Vám môžu byť vykonávané úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom vykonávania priameho marketingu Správcom.
 8. Osobné údaje nie sú prenášané z tretích krajín v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európskej únie.
 9. Používateľ má právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a právo ich zmeniť, ako aj požiadať Správcu o ich okamžité odstránenie („právo byť zabudnutý“).
 10. Žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov je možné podávať e-mailom na adresu prevádzkovateľa.
 11. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané prevádzkovateľovi platieb a kuriérskej spoločnosti.

5. Informácie vo formulároch

 1. Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, vrátane osobných údajov, ak sú poskytnuté.
 2. Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
 3. Webová stránka môže v niektorých prípadoch ukladať informácie uľahčujúce prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou užívateľa vypĺňajúceho formulár. V tomto prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí vo vnútri adresy URL stránky obsahujúcej formulár.
 4. Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr. na spracovanie požiadavky na službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služby a pod. Zakaždým, keď kontext a popis formulára jasne informuje o tom, čo sa používa pre.

6. Denníky správcu

 1. Informácie o správaní používateľov na webovej stránke môžu podliehať protokolovaniu. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

7. Relevantné marketingové techniky

 1. Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu prostredníctvom Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, ale iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa. Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ si môže prezerať a upravovať informácie odvodené zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Prevádzkovateľ využíva remarketingové techniky, ktoré umožňujú priraďovanie reklamných správ k správaniu užívateľa na stránke, čo môže vyvolávať ilúziu, že osobné údaje užívateľa slúžia na jeho sledovanie, avšak v praxi nedochádza k prenosu osobných údajov od Prevádzkovateľa k prevádzkovateľom inzercie. Technologickou podmienkou takýchto činností je povolené cookies.
 3. Prevádzkovateľ využíva riešenie, ktoré skúma správanie používateľov vytváraním tepelných máp a zaznamenávaním správania na webe. Tieto informácie sú pred odoslaním prevádzkovateľovi služby anonymizované, aby nevedel, akej fyzickej osoby sa týkajú. Nezaznamenávajú sa najmä heslá a iné osobné údaje.

8. Informácie o súboroch cookie

 1. Web používa cookies.
 2. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie stránok webovej stránky. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Webovej stránky.
 4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
  1. udržiavanie relácie používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka ktorej používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webovej stránky;
  2. dosiahnutie cieľov uvedených vyššie v časti „Dôležité marketingové techniky“;
 5. Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.
 6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webovej stránky môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať súbory cookie. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehliadača.
 7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.
 8. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom Webovej stránky, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter ( Twitter Inc. so sídlom v USA).
 9. Správca prostredníctvom Webovej stránky a iných foriem komunikácie zhromažďuje a spracúva nižšie uvedené osobné údaje Používateľov poskytnuté pri registračných procesoch na Webovej stránke: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne názov spoločnosti.

9. Účel a čas spracovania údajov

 1. Cieľ:
  • Spracúvanie vašich osobných údajov nám umožňuje poskytovať služby vrátane vedenie Vášho účtu, spracovanie objednávok, kontakt súvisiaci s plnením zmluvy, ako aj zasielanie marketingových informácií (vrátane newslettera).
 2. čas:
  • Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvy a po dobu v súlade s platnými predpismi, vrátane obmedzenia nárokov a daňových povinností. Osobné údaje, na spracovanie ktorých ste udelili súhlas, budú uchovávané, kým súhlas neodvoláte.

10. Správa cookies – ako vyjadriť a odvolať súhlas v praxi?

 1. Ak si užívateľ neželá prijímať cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Vyhradzujeme si, že zakázanie cookies nevyhnutných pre procesy autentifikácie, bezpečnosť, udržiavanie užívateľských preferencií môže sťažiť a v extrémnych prípadoch môže znemožniť používanie webových stránok.
 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač, ktorý používate, zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov: