Pravidlá obchodu

VSTUP

Internetový obchod dostupný na https://liftstore.pl/ prevádzkuje firma pod názvom Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751 zapísaná do Národného súdneho registra.

Kontaktné údaje predajcu:

Tento dokument (ktorý je zároveň predpismi podľa zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb), ďalej len „predpisy“, definuje druhy a rozsah elektronických služieb prostredníctvom Internetového obchodu, pravidlá uzatvárania predaja zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu, pravidlá pre plnenie týchto zmlúv, práva a povinnosti Zákazníka a Predávajúceho, ako aj postup pri odstúpení od zmluvy a reklamačný poriadok.

I. DEFINÍCIE

 1. Internetový obchod – internetový obchod dostupný na https://liftstore.pl/ .
 2. Predávajúci – obchodná činnosť pod názvom Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na adrese ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751 zapísaná do Národného súdneho registra.
 3. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, uzaviera zmluvu s Predávajúcim.
 4. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá s predávajúcim uskutočňuje právny obchod, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
 5. Služba – elektronické služby poskytované Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
 6. Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená na diaľku medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je kúpa Tovaru.
 7. Produkt (Tovar) – produkt pripravený na objednávku Zákazníka, ktorý Zákazník nakupuje prostredníctvom Internetového obchodu.
 8. Objednávkový formulár – formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý vám umožňuje zadať objednávku a zakúpiť Produkt.
 9. Registračný formulár – formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý vám umožňuje vytvoriť Zákaznícke konto.
 10. Zákaznícky účet – súhrn zdrojov v ICT systéme Predávajúceho, v ktorom sa zhromažďujú informácie o Zákazníkovi, vrátane informácií o adrese a histórii objednávok.
 11. Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Poriadku.
 2. Zákazník sa zaväzuje používať Internetový obchod v súlade s platnou legislatívou a zásadami spoločenského spolunažívania.
 3. Zákazník využívajúci Služby Predávajúceho je povinný dodržiavať tieto Pravidlá.
 4. Predávajúci dodržiava zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z r. 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. 
 5. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov Predávajúcim za účelom plnenia zmluvy. Podrobné podmienky zhromažďovania, spracovania a ochrany osobných údajov Predávajúcim sú uvedené v „Zásadách ochrany osobných údajov“ Internetového obchodu.
 6. Produkty dostupné v Internetovom obchode sú nové, bez fyzických a právnych vád. 
 7. Informácie o Produkte na stránke Internetového obchodu predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny produktov dostupných v internetovom obchode, uvádzať nové produkty, ako aj vykonávať a rušiť propagačné akcie alebo meniť prebiehajúce akcie.

III. SLUŽBY A VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci prostredníctvom Internetového obchodu poskytuje elektronické služby pozostávajúce z:
  1. umožnenie vyplnenia objednávkového formulára za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy,
  2. umožnenie registrácie a vedenia Zákazníckeho účtu.
 2. Služby uvedené v ods. 1 sa poskytujú bezplatne.
 3. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb vo forme umožnenia vyplnenia objednávkového formulára je so Zákazníkom uzatvorená na dobu určitú okamihom, keď začne vypĺňať formulár a zaniká odstúpením od vypĺňania formulára resp. keď vyplnený formulár odošle Predávajúcemu. 
 4. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb vo forme umožnenia registrácie a vedenia Zákazníckeho účtu sa so Zákazníkom uzatvára na dobu neurčitú okamihom registrácie v Internetovom obchode. 
 5. Zriadenie Zákazníckeho účtu („registrácia“) sa vykonáva pomocou funkcionality dostupnej na webovej stránke Internetového obchodu – Registračný formulár. 
 6. Na zadanie objednávky produktov dostupných v internetovom obchode je potrebné mať zákaznícky účet.
 7. Technické požiadavky potrebné na využívanie služieb predávajúceho:
  1. zariadenie s prístupom na internet,
  2. webový prehliadač, ktorý podporuje cookies,
  3. prístup k e-mailu.
 8. Zákazník znáša poplatky súvisiace s prístupom na internet a prenos dát podľa tarify svojho poskytovateľa internetových služieb.

IV. PREDAJNÁ ZMLUVA

 1. Objednávať v Internetovom obchode je oprávnený iba Zákazník s adresou na doručovanie v Poľsku alebo inom členskom štáte Európskej únie a s aktívnym Zákazníckym účtom v Internetovom obchode.
 2. Predávajúci umožňuje zadávať objednávky produktov dostupných v Internetovom obchode v súlade s nasledujúcimi spôsobmi:
  1. pomocou objednávkového formulára dostupného v internetovom obchode 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
  2. elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho https://liftstore.pl/ ,
  3. telefonicky na čísle +48 697 300 300 .
 3. Za účelom zadania objednávky prostredníctvom objednávkového formulára sa zákazník prihlási do internetového obchodu, vyberie si produkt dostupný v internetovom obchode, uvedie množstvo, ktoré má v úmysle zakúpiť, a uvedie ďalšie vlastnosti objednaného produktu (ak sú k dispozícii). Po výbere Produktu (pridaní Produktu do „košíka“ prostredníctvom funkcionality dostupnej v Internetovom obchode) Zákazník vyplní Objednávkový formulár, v ktorom uvedie údaje, ktoré Predávajúci potrebuje na dokončenie objednávky, a následne potvrdí zadanie objednávky. objednať pomocou tlačidla „Objednať a zaplatiť“ .
 4. Za účelom elektronického podania Zákazník poskytuje Predávajúcemu informácie o objednanom Produkte a údaje potrebné na vybavenie objednávky, najmä identifikačné údaje, adresné údaje a údaje umožňujúce kontakt ohľadom objednávky (telefónne číslo, e-mailová adresa).
 5. Za účelom telefonickej objednávky poskytne Zákazník Predávajúcemu informácie o objednanom Tovare a údaje potrebné na vybavenie objednávky, najmä identifikačné údaje, adresné údaje a údaje umožňujúce kontakt ohľadne objednávky (telefónne číslo, e-mail adresa).   
 6. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní objednávky. Následne predávajúci po overení možnosti dokončenia objednávky zašle zákazníkovi správu s potvrdením objednávky. Akonáhle zákazník obdrží správu potvrdzujúcu objednávku, je kúpna zmluva uzavretá.
 7. Správa potvrdzujúca objednávku obsahuje dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy, najmä množstvo a druh objednaného Tovaru, celkovú cenu, ktorú je potrebné zaplatiť spolu s nákladmi na doručenie a výšku poskytnutých zliav (ak sa uplatňujú).

V. ČAS SPRACOVANIA A DORUČENIA OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom ich prijal (s prihliadnutím na bod VI bod 3 týchto Poriadkov).
 2. Doba trvania objednávky zahŕňa prípravu, kompletizáciu, balenie a uvoľnenie Produktu Predávajúcim. Priemerná doba vybavenia objednávky je do 7 pracovných dní.
 3. V prípade objednávok pozostávajúcich z viacerých Produktov s rôznou dostupnosťou, ktoré majú byť dodané v jednej zásielke, bude termín dokončenia objednávky závisieť od dátumu dokončenia posledného Produktu, na ktorý sa vzťahuje objednávka Predávajúcim, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne inak.
 4. V prípade, že časť objednávky pozostávajúca z viacerých Produktov nie je momentálne dostupná, Zákazník je o tom informovaný telefonicky alebo e-mailom a rozhodne o spôsobe vybavenia objednávky (čiastočná realizácia, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky alebo výber náhradného produktu). 
 5. K času dokončenia objednávky je potrebné pripočítať čas dodania produktu zákazníkovi prepravcom v súlade so spôsobom doručenia vybraným zákazníkom. Informácie o spôsoboch doručenia a nákladoch sú uvedené zákazníkovi pri zadávaní objednávky.
 6. Objednávky sa vystavujú na doručenie dopravcovi len v pracovné dni.
 7. Zákazník by mal po prevzatí zásielky dôkladne skontrolovať stav obalu a jeho obsah. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo iných nezrovnalostí by mal v prítomnosti kuriéra spísať škodový protokol a oznámiť to Predávajúcemu.
 8. Predávajúci umožňuje osobný odber objednávky na svojom stacionárnom mieste na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce počas otváracích hodín bodu. Osobný odber je možný len po predchádzajúcom potvrdení zo strany Predávajúceho, že objednávka je pripravená na odoslanie.

VI. AKCEPTOVANÉ SPÔSOBY PLATBY

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby platby:
  1. formou predplatenia elektronickým prevodom cez platobný systém imoje, ktorého správcom je ING Bank Śląski SA so sídlom v Katoviciach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zapísaná v registri podnikateľov na Okresnom súde Katowice-Wschód, VIII Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000005459, so základným imaním 130 100 000,00 PLN a splateným imaním 000,001300 PLN. ako aktívny platiteľ DPH, ktorý má daňové identifikačné číslo NIP 634-013-54-75.
  2. formou platby vopred klasickým prevodom na bankový účet predávajúceho.
 2. Zákazník je povinný uhradiť platbu do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote môže byť kúpna zmluva ukončená.
 3. Predávajúci pristúpi k realizácii objednávky, akonáhle obdrží od prevádzkovateľa elektronického platobného systému informáciu, že platba bola zo strany zákazníka vykonaná správne alebo že platba bola pripísaná na bankový účet (v prípade klasického prevodu).
 4. Predaj Tovaru Predávajúci dokladuje pokladničným dokladom alebo faktúrou s DPH. Doklad o kúpe je Zákazníkovi doručený spolu s Produktom alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri objednávke.
 5. Zákazník si môže zvoliť nasledovné formy platby za objednaný Tovar: platby BLIK, platobná karta, elektronický prevod prostredníctvom externého platobného systému imoje, ktorý prevádzkuje ING Bank Śląski SA so sídlom v Katoviciach.
 6. Transakcie sa uskutočnia z platobných odkazov.

VII. NÁKLADY NA DORUČENIE

 1. Náklady na doručenie sa pohybujú od 300 do 5 000 PLN a závisia od veľkosti zásielky.

VII. ZÁRUKA NA CHYBY PRODUKTU

 1. Podľa čl. 556 zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník, Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ak má predaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti zo záruky, ak zákazník v dobe uzatvárania zmluvy o vade vedel.
 2. Dodanie Produktu v rámci uplatnenia práv zo záruky za vady ide na náklady Predávajúceho.
 3. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa vada zistí do dvoch rokov odo dňa dodania Produktu Zákazníkovi.
 4. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym používaním produktov.
 5. Oznámenie o chybách Produktu je potrebné zaslať e-mailom na adresu: Sprzedaż@liftstore.pl alebo písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho. Žiadosť je možné podať na formulári, ktorý tvorí prílohu 2 k pravidlám.
 6. Ak má predávaná vec vady, môže zákazník podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí zákazníkovi nevymení vadnú vec za vec bez vady alebo neodstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí, ak už bola vec vymenená alebo opravená predávajúcim alebo predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za vec bez vady alebo odstrániť vadu.
 7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za vec bez vady alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, pokiaľ vec neuvedie do súladu so zmluvou v zmluve. spôsob zvolený zákazníkom je nemožný alebo by si vyžadoval nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim.
 8. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu
 9. Ak je to potrebné na posúdenie fyzických chýb, Produkt by mal byť doručený na nasledujúcu adresu: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 10. Predávajúci odpovie na oznámenie Zákazníka do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Neprerokovanie žiadosti v stanovenej lehote sa rovná jej prijatiu.
 11. Náklady na odber, doručenie, odstránenie vady alebo výmenu Produktu za nový hradí Predávajúci. 

VIII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v súvislosti s čl. 27 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu. 
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy je platné do 14 kalendárnych dní od prevzatia Produktu Zákazníkom alebo ním označenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.
 3. Právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní má podnikateľ, ktorý nakupuje za účelom nesúvisiacim s podnikateľskou činnosťou.
 4. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto pravidiel, zaslaním e-mailom na e-mailovú adresu Sprzedaż@liftstore.pl alebo na poštovú adresu predávajúceho.
 5. Na dodržanie lehoty uvedenej v ods. 2, stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím jej platnosti.
 6. Predávajúci bezodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. 
 7. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie veci. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia peňazí, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.
 8. Ak Predávajúci neponúkol, že si Produkt od Zákazníka vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie prijatých platieb, kým Produkt nevráti alebo kým Zákazník nepredloží dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 9. Ak si zákazník zvolil iný spôsob dodania tovaru, ako je najlacnejší obvyklý spôsob ponúkaný predávajúcim, nie je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 10. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť vec Predávajúcemu alebo odovzdať ju predávajúcemu poverenej osobe, pokiaľ Predávajúci nenavrhol, že prevziať produkt sám. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Produkt späť pred uplynutím jeho platnosti.
 11. Zákazník znáša iba priame náklady na vrátenie Produktu.
 12. Výrobok je potrebné doručiť na nasledujúcu adresu: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci v dôsledku použitia veci nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.
 14. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Objednávateľ vo vzťahu k zmluvám uvedeným v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. V prípade zmlúv o poskytovaní elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru má Zákazník právo zmluvu vypovedať. Zákazník môže zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou a bez udania dôvodu zaslaním výpovede na e-mailovú adresu: sales@liftstore.pl.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru so 14-dňovou výpovednou lehotou v prípade, že Zákazník poruší ustanovenia tohto Poriadku.
 3. V prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúcim je Zákazník oprávnený podať reklamáciu e-mailom na adresu Sprzedaż@liftstore.pl.
 4. Riadne podaná reklamácia by mala obsahovať označenie objednávateľa (meno a priezvisko alebo názov firmy, adresa bydliska alebo adresa sídla firmy a e-mailová adresa), predmet reklamácie spolu s uvedením lehoty, do ktorej reklamácia patrí. súvisí a okolnosti odôvodňujúce podanie sťažnosti. 
 5. Reklamáciu predávajúci posúdi do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.

X. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

 1. Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú len na Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa čl. 221 Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ tovar nebol vydaný Zákazníkovi, tretej osobe konajúcej v mene Zákazníka alebo prepravcovi, ktorý doručuje Zákazníkovi. Odstúpením od zmluvy zo strany predávajúceho nevznikajú nároky zo strany zákazníka voči predávajúcemu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť spôsoby platby dostupné v Internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať platbu vopred v celej alebo čiastočnej hodnote objednávky, bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si Zákazník zvolil.
 4. Na základe článku. 558 Občianskeho zákonníka, v prípade predaja Produktu Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, je zodpovednosť Predávajúceho zo záruky vylúčená.
 5. Na základe článku. 548 §1 Občianskeho zákonníka, po uvoľnení Produktu Predávajúcim Zákazníkovi, tretej strane určenej Zákazníkom alebo prepravcom, výhody a bremená súvisiace s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produkt je prevedený na zákazníka. 
 6. Zodpovednosť predávajúceho voči zákazníkovi je obmedzená len na skutočné škody, ktoré zákazníkovi vznikli v súvislosti s nesprávnym plnením zmluvy zo strany predávajúceho, pričom predávajúci zodpovedá vo výške nepresahujúcej hodnotu objednávky zadanej zákazníkom.

XI. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Predávajúci nezodpovedá za zadanie nesprávnych údajov Zákazníkom (najmä uvedením nesprávnych údajov vo formulároch dostupných na webovej stránke) alebo za konanie Zákazníka spôsobom, ktorý bráni alebo znemožňuje poskytovanie a realizáciu služieb Predávajúcim.
 2. Predávajúci nezodpovedá za následky používania Internetového obchodu Zákazníkom spôsobom, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami Predpisov, platným právom a pravidlami spoločenského spolunažívania alebo zvyklosťami platnými v tomto smere.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie jednotlivých funkcionalít Internetového obchodu z dôvodu potreby údržby, kontroly alebo rozšírenia technickej základne alebo softvéru. Pozastavením alebo ukončením poskytovania služieb jednotlivých funkcionalít Internetového obchodu nesmie dôjsť k porušeniu práv Zákazníka.

XII. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. Všetok obsah uverejnený v internetovom obchode (vrátane grafiky, textov, rozloženia stránky a loga), a nie od zákazníka alebo iných dodávateľov, je chránený autorským právom a je výhradným vlastníctvom predávajúceho. Použitie tohto obsahu bez písomného súhlasu Predávajúceho má za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.
 2. Zákazník je povinný používať akýkoľvek obsah uverejnený v rámci Internetového obchodu len pre svoju osobnú potrebu. Použitie obsahu v inom rozsahu je povolené len vtedy, ak to Predávajúci výslovne uvedie.
 3. Používanie Internetového obchodu, vrátane používania textových a grafických materiálov, fotografií, aplikácií, databáz alebo iného obsahu, neznamená získanie akýchkoľvek práv zo strany Zákazníka vo vzťahu k uvedenému obsahu, a to najmä neznamená, že nadobudnutie vlastníckych autorských práv, súvisiacich práv alebo licencií .
 4. Bez výslovného súhlasu predávajúceho je zakázané vykonávať nasledujúce činnosti:
  1. kopírovanie, upravovanie a prenos elektronického alebo iného internetového obchodu alebo jeho častí, ako aj jednotlivého obsahu sprístupneného prostredníctvom neho,
  2. šírenie obsahu zverejneného v Internetovom obchode akýmkoľvek spôsobom,
  3. sťahovanie obsahu databáz a jeho sekundárne využitie v celku alebo čiastočne.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Predávajúci oznámi zmeny Pravidiel na stránke Internetového obchodu najmenej 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmien Pravidiel. Zmena ustanovení Pravidiel sa nevzťahuje na Zákazníkov, ktorí zadali objednávku počas platnosti predchádzajúceho znenia Pravidiel. Zmeny Pravidiel počas trvania zmluvného vzťahu nepretržitého charakteru zaväzujú druhú stranu, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl. 384 Občianskeho zákonníka a zmluvná strana zmluvu vo výpovednej lehote 14 kalendárnych dní nevypovedala.
 2. V ostatných záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia týchto pravidiel, platia príslušné ustanovenia poľského práva.
 3. Zákazník má možnosť využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov vyplývajúcich z objednávok zadaných v Obchode. Ide napríklad o: v prípade sporu o vlastnícke práva vyplývajúce z kúpno-predajných zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb podanie žiadosti o prerokovanie prípadu na Stály spotrebiteľský rozhodcovský súd pôsobiaci pri príslušnom Vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie; podanie žiadosti pokrajinskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie v Białystoku (http://www.bialystok.wiih.gov.pl/) na vykonanie úkonov smerujúcich k mimosúdnemu riešeniu sporu podľa zákona z 23. septembra 2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (zbierka zákonov z roku 2016, bod 1823).
 4. Bez ohľadu na ods. 3 Zákazník môže požiadať o pomoc mestského (povinného) ombudsmana spotrebiteľov. Všetky potrebné informácie možno získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa www.uokik.gov.pl. 
 5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj elektronický spôsob riešenia sporov s Predávajúcim prostredníctvom ODR platformy dostupnej na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 6. Spory vzniknuté v dôsledku poskytovania služieb podľa tohto poriadku budú riešené:
  • na všeobecný súd podľa voľby Zákazníka v súlade s príslušnými ustanoveniami poľského práva, ak je Zákazník spotrebiteľom,
  • na všeobecný súd príslušný podľa sídla predávajúceho, ak zákazník nie je spotrebiteľom.
 7. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy k pravidlám.
 8. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia, ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných aktov poľského práva, ako aj práva Európskej únie, najmä GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES).
 9. Nariadenia nadobúdajú platnosť 22. júla 2020.